Committee

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

 ปี 2559 – 2561

 

ที่

ชื่อ- นามสกุล

ตำแหน่ง

 
1 ดร.สุธีรา    ศรีเบญจโชติ นายกสมาคม  
2 นายสุธี       ศรีเบญจโชติ อุปนายกสมาคม  
3 นางสาวสุทิศา    ตะโกทอง เลขานุการ  
4 นางดวงเดือน  เอี่ยมพิมพันธ์ เหรัญญิก  
5 นายสมเกียรติ      สิริไพโรจน์ ปฏิคม  
6 นายปัณณทัต      กฤชชัยพฤกษ์ นายทะเบียน  
7 นางทิพวัน           แสงอำไพ ประชาสัมพันธ์  
8 นายสุรัตน์           ศรีเบญจโชติ กรรมการ  
9 นายสมศักดิ์        อยู่มาก กรรมการ  
10 นายสวัสดิ์           นิ่มอนงค์ กรรมการ  
11 นางสาวน้ำค้าง     ศรีไต่ขำ กรรมการ