วันที่ 21 สิหามคม  2561  สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วม  “พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง สักการะพระปฏิมาและพระบรมธาตุ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561”

วันที่ 21 สิหามคม  2

Read more

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คณะทำงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว & Mice (D3)

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 “ร่วมประชุมคณะทำงานภาคเอกชน 4 ฝ่าย” เกี่ยวกับการเตรียมงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในงาน 111 ปี รำลึก…พระราชวังสนามจันทร์”

วันที่ 21 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 19 มิถุนายน 2561ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 18  มิถุนายน 2561 สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเข่าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์การจัดการและการท่องเที่ยวไทย ในหัวข้อวิชาการ เรื่อง “มหัศจรรย์การท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์ 4.0”

  วันที่ 18  มิ

Read more